Om kören

Sångväsendet inom Värmlands Nation har anor sedan 1820-talet, då med. stud. P A. Edgren som bildade Wermlands Nations Sångförening. Kören bestod då av tolv ynglingar med tre representanter i varje stämma som övade två gånger i veckan. En afton i april marscherade de sjungande iväg till Herr Inspektor, Erik Gustaf Geijer, för att framföra några tidstypiska nationalromantiska stycken. Geijer kände igen flera av värmlänningarna men visste inte att de kunde sjunga så bra. Detta gjorde de nämligen med sådan glans att Geijer sprang ut på gatan och omfamnade dem. Följande natt spenderade Herr Inspektor komponerandes en marsch, ”Att älska Gud, kung, fädernesland”, som han dagen därpå tillägnade den skönsjungande sångföreningen.

Under 1900-talet har Wermlands Nations Sångförening utvecklats till en av Uppsalas främsta körer med ett ständigt varierande medlemsantal. I slutet av 1980-talet hade kören en möjlig toppnotering på över hundra medlemmar. Idag är kören känd under namnet Värmlands Nations Kör och omfattar ca 50 sångare, jämnt fördelat mellan jänter och gôbber. Repertoaren är mycket varierande, men vissa teman finns ständigt på repertoaren såsom vår-/sommarsånger, julsånger, fest- och snapsvisor och givetvis Värmlandsvisan. Körårets största händelse för kören är den återkommande 4 dagar långa turnén som brukar gå av stapeln under någon utav de första veckorna i maj. Vi åker västerut till hembygden i Värmland för att göra oss hörda i kyrkor, på torg och scener. Förutom den årliga körturnén roar vi oss gärna med körfester och repetitionshelg, nationsframträdanden på baler och gasker, nationskörsfestivalen och, inte att förglömma, naturligtvis våra trevliga rep med fika i pausen! Efter repen stannar vi givetvis kvar i nationens pub och umgås ännu mer! Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Välkommen att besöka oss!